Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HUỲNH QUANG

sự phát quang ngắn, tắt sau khi ngừng kích thích khoảng từ 10-8 đến 10-9s. Khi được kích thích, các trạng thái điện tử của phân tử, nguyên tử dời lên mức kích thích và sau đó tự phát dời về mức thấp hơn, tạo ra HQ. Hiện tượng HQ được dùng để phân tích định tính và định lượng các chất, còn được ứng dụng trong các thiết bị điện quang.