Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỔNG HỢP

quá trình để thu nhận một hợp chất đi từ những nguyên tố hay những hợp chất đơn giản hơn.