Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỘI NGHỊ FÔNGTENƠBLÔ

cuộc họp đàm phán chính thức (từ 6.7 đến 10.9.1946) tại Fôngtenơblô (Fontainebleau) - thị trấn thuộc quận Xen và Macnơ (Seine et Marne; Pháp) giữa Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam do Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Chính phủ Pháp do Mac Ăngđrê (Max André) làm trưởng đoàn. Hội nghị thảo luận những điểm chính: địa vị nước Việt Nam trong khối Liên hiệp Pháp và các vấn đề ngoại giao của Việt Nam, vấn đề Liên bang Đông Dương, vấn đề Nam Bộ, và vấn đề thống nhất 3 Kỳ. Tại Hội nghị, phía Pháp bám giữ lập trường thực dân ở Đông Dương; trong thời gian đàm phán, Pháp đẩy mạnh các hoạt động khiêu khích, triệu tập "Hội nghị Liên bang Đông Dương" (1.8.1946) ở Đà Lạt, gồm đại biểu các thế lực thực dân Pháp ở Đông Dương, hòng tạo ra một việc đã rồi. Đoàn Việt Nam tuyên bố đình chỉ Hội nghị cho đến khi nào Chính phủ Pháp chịu đàm phán nghiêm chỉnh. Ngày 10.9, Hội nghị được nối lại, phía Pháp vẫn chủ trương giữ lập trường cũ, cho nên cuộc đàm phán không thành công. Mặc dầu vậy, Hội nghị đã làm cho dư luận Pháp và quốc tế chú ý tới Việt Nam, hiểu được lập trường đúng đắn và nguyện vọng tha thiết của nhân dân Việt Nam là độc lập, hoà bình, thống nhất.