Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUẬN TÌNH LI HÔN

thủ tục chấm đứt quan hệ vợ chồng trước pháp luật khi cả hai vợ chồng cùng tự nguyện thoả thuận xin li hôn. Để giải quyết li hôn, tòa án vẫn phải tiến hành thủ tục hòa giải tại toà án. Nếu hòa giải không thành, xét thấy hai bên thật sự tự nguyện li hôn và đã thoả thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con thì toà án công nhận TTLH và sự thoả thuận về tài sản và con dựa trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con; nếu không thoả thuận được hoặc tuy có thoả thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì do tòa án quyết định.