Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP CỦA LÀO 1945 - 54

cuộc đấu tranh của nhân dân Lào chống thực dân Pháp. Sau Chiến tranh thế giới II (1939 - 45), Pháp quay trở lại xâm lược Lào. Vua Lào trở lại hợp tác với Pháp còn Chính phủ lâm thời Lào tránh sang Thái Lan và giải thể 24.10.1949. Các lực lượng yêu nước và cách mạng Lào được sự giúp đỡ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tổ chức cuộc kháng chiến, thành lập các chiến khu ở Thượng Lào, Đông Bắc Lào và Tây Lào. Quân giải phóng nhân dân Lào Lạt Xavông thành lập tháng 1.1949. Tháng 8.1950, trong Đại hội toàn quốc kháng chiến, Mặt trận Lào tự do ra đời, đề ra cương lĩnh 12 điểm, thành lập Chính phủ kháng chiến do hoàng thân Xuphanuvông đứng đầu. Tháng 3.1951, Liên minh Việt - Lào - Cămpuchia thành lập nhằm tăng cường tình đoàn kết chiến đấu giữa ba nước. Năm 1953 và nửa đầu 1954, các lực lượng vũ trang Lào phối hợp với quân tình nguyện Việt Nam đã giành thắng lợi trong các chiến dịch Thượng Lào, Trung Lào và Hạ Lào, giải phóng hoàn toàn các vùng Atôpơ Phôngxalì, Xavanakhét, Khăm Muộn, Luông Prabăng. Tháng 7.1954, Pháp buộc phải kí Hiệp nghị Giơnevơ , công nhận nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Lào, thừa nhận địa vị hợp pháp của Chính phủ kháng chiến Lào với hai tỉnh thuộc quyền quản lí trực tiếp là Sầm Nưa và Phôngxalì. Cuộc Kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào đã góp phần quan trọng cùng với cuộc kháng chiến của Việt Nam và Cămpuchia xoá bỏ chủ nghĩa thực dân trên bán đảo Đông Dương.