HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƯ VIỆT NAM

16/06/2022
Tham dự cuộc họp có các nhà khoa học trong Hội đồng khoa học Viện, Lãnh
đạo Viện và đại diện của phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế.
Cuộc họp có 03 nội dung chính như sau: Thứ nhất, công bố và trao quyết định
cho các thành viên Hội đồng khoa học Viện từ điển học và Bách khoa thư Việt
Nam nhiệm kỳ 2022-2026; Thứ hai, bàn về nội dung, cách thức tổ chức Hội thảo
Quốc gia năm 2022, lên kế hoạch tổ chức các hội thảo, tọa đàm năm 2023; Thứ
ba định hướng chuyên môn cho các phòng của Viện Từ điển học và Bách khoa
thư Việt Nam.
Theo Quyết định số 06/QĐ/TĐHBKTVN về việc Kiện toàn Hội đồng khoa học
Việt Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam do PGS. TS. Vũ Ngọc Hà, Viện
trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam kí ngày 24 tháng 3 năm
2022, Hội đồng khoa học Viện sẽ gồm 11 thành viên sau:
- PGS.TS Vũ Ngọc Hà (Chủ tịch Hội đồng)
- TS. Nguyễn Huy Bỉnh (Phó Chủ tịch Hội đồng)
- TS. Bùi Thị Ngọc Anh (Ủy viên)
- PGS. TS Lại Văn Hùng (Ủy viên)
- PGS, TS Phạm Hùng Việt (Ủy viên)
- PGS.TS Đinh Ngọc Vượng (Ủy viên)
- PGS.TS Tạ Văn Thông (Ủy viên)
- TS. Nguyễn Thị Thanh Hảo (Ủy viên)
- TS. Quách Thị Gấm (Ủy viên)
- TS. Trần Văn Trọng (Ủy viên)
- TS. Hoàng Thị Nhung (Ủy viên, Thư ký).
Cuộc họp nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia và đã
thống nhất được các nội dung đã đưa ra:
 
- Xác định được tên và cách thức tổ chức Hội thảo Quốc gia năm 2022;
- Xác định được tên, nội dung và thời gian dự kiến thực hiện các hội thảo, tọa
đàm năm 2023;
- Đề xuất hướng nghiên cứu, biên soạn từ điển và bách khoa thư cho các phòng
chuyên môn, phân công các thành viên trong Hội đồng khoa học cố vấn khoa
học cho các phòng chuyên môn.

NGUYỄN THỊ THU HẢO