Ban Chấp hành Công đoàn Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

09/01/2018
Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Đ/c Đặng Thị Phượng - Chủ tịch

2. Đ/c Bùi Thanh Dũng - Phó Chủ tịch, phục trách công tác văn thể

3. Đ/c Hoàng Thắng - Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn

4. Đ/c Đặng Hoàng Hải - Ủy viên, phụ trách công tác nữ công

5. Đ/c Lê Thị Hải Chi - Ủy viên, phục trách công tác tài chính công đoàn