HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 CỦA CHI BỘ VIỆN TỪ ĐIỂN HỌC VÀ

19/07/2022

Đồng chí Vũ Ngọc Hà, Bí thư Chi bộ đã trình bày Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo chỉ rõ, trong thời gian qua, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng viên Chi bộ luôn thể hiện lập trường tư tưởng vững vàng, không có biểu hiện dao động, suy thoái về đạo đức, lối sống. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.

Về nghiên cứu khoa học: Viện đã bảo vệ xong thuyết minh 5 đề tài cấp Bộ và 9 đề tài cấp Cơ sở năm 2023 - 2024, 5 đề tài cấp Bộ giai đoạn 2021 - 2022 đang hoàn thiện để bảo vệ đúng tiến độ. Năm 2022, Viện dự kiến tổ chức 5 hội thảo khoa học, 6 tháng đầu năm đã tổ chức thành công 1 hội thảo, các hội thảo khác sẽ được tổ chức theo đúng kế hoạch đã đề ra. Có 13 bài đăng Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, đặc biệt trong đó có 02 bài thuộc chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng “Chính sách dân tộc với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Nhà nước ta” và “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch dưới góc nhìn của một đảng viên trẻ”; 01 bài đăng Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 01 bài đăng Tạp chí Tâm lý học. Ngoài ra viên chức và người lao động trong Viện tích cực tham gia và viết bài cho các hội thảo, toạ đàm trong và ngoài Viện.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Chi bộ Viện tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Chi bộ; phát huy vai trò của quần chúng trong việc giám sát, đóng góp ý kiến, phê bình và tự phê bình; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng; thực hiện công tác xây dựng, tổ chức Đảng.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho báo cáo sơ kết. Chi ủy Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đề xuất, kiến nghị Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quan tâm nhiều hơn đến việc tập huấn, bồi dưỡng chính trị cho các đảng viên thông qua các lớp học; tổ chức tập huấn, hội thảo trao đổi về những kinh nghiệm và bài học trong công tác Đảng để nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác Đảng cho Cấp ủy. Các ý kiến phát biểu đều khẳng định Chi bộ Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện chủ trương Đảng lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của đơn vị; các đảng viên luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên.

Báo cáo Sơ kết nhấn mạnh đến khó khăn chung trong thời gian qua. Đề xuất, kiến nghị Đảng ủy Viện Hàn lâm thường xuyên theo dõi đánh giá các chương trình hoạt động của các tổ chức Đảng để kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt (công tác kiểm tra, giám sát; học tập quán triệt Nghị quyết, sinh hoạt chuyên đề v.v.). Qua đó, nêu gương điển hình cho các đơn vị khác học tập, noi theo.

 

BÙI THỊ TIẾN