Tiêu chí lựa chin mục từ và Bảng cấu trúc phân loại mục từ Bách khoa toàn thư Việt Nam

08/06/2018
PGS.TS. LẠI VĂN HÙNG PGS.TS. ĐINH NGỌC VƯỢNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Hà Học Trạc, Lịch sử - Lí luận và thực tiễn biên soạn bách khoa toàn thư, Nxb. Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2004.

[2] Đỗ Văn Hoan, Phương pháp xác lập bảng mục từ Bách khoa thư Công an nhân dân Việt Nam, Từ điển học và Bách khoa thư, số 6, 2012.

 

Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, số 3 (53) Tháng 5.2018