Xây dựng đề cương Bách khoa toàn thư ngành Xây dựng và Công nghệ vật liệu - Qúa trình thực hiện và những bài học

08/06/2018
PGS.TS. ĐỖ HỮU THÀNH - Trưởng ban Ban biên soạn Quyển 14: Xây dựng và Công nghệ vật liệu PGS. TS. TRẦN VĂN TẤN - Phó Trưởng ban Ban biên soạn Quyển 14: Xây dựng và Công nghệ vật liệu PGS.TS. NGUYỄN VĂN TUẤN - Thư ký Ban biên soạn Quyển 14: Xây dựng và Công nghệ vật liệu TS. NGUYỄN NGỌC LINH - Thư ký Ban biên soạn Quyển 14: Xây dựng và Công nghệ vật liệu

Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, số 3 (53) Tháng 5.2018