Lược khảo các khái niệm mục từ và bang mục từ của Bách khoa toàn thư Việt Nam

08/06/2018
ThS. NGUYỄN THỊ THANH NGA - Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam ThS. BÙI THANH DŨNG - Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam PGS.TS. LẠI VĂN HÙNG - Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam ThS. LÊ THANH HÀ - Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

 

CHÚ THÍCH

1 Mới đây nhất khi thảo luận trực tuyến với các học giả tại Hoa Kỳ, chúng tôi cũng nhận được các kết quả tương tự: GS William Ferris - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nam Mỹ, đồng Chủ biên bộ Bách khoa toàn thư về Văn hóa phương Nam; GS James Grossman - Giám đốc điều hành Hội Sử học Hoa Kỳ, đồng Chủ biên bộ Bách khoa toàn thư Chicago và một số học giả khác thống nhất rằng, mục từ của bách khoa toàn thư trong Anh ngữ là entry và article, còn tên đầu mục từ là title of entry và title of article.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Allaby Michael, Illustrated Dictionary of Science, 1995 - Từ điển khoa học bằng hình ảnh, 1995.

[2] Béjoint Henri, Thoiron Philippe (1996), Les dictionnaires bilingues, Editions Duculot - Béjoint Henri, Thoiron Philippe (1996), Từ điển song ngữ, Nxb. Duculot.

[3] Davids Lewis E., Dictionary of Banking and Finance, 1978 - Từ điển Ngân hàng và Tài chính, 1978.

[4] Dictionaire de Sociologie, Larousse, 2001 - Từ điển xã hội học, Nxb. Larousse, 2001.

[5] D'Ambert Jean Le Rond, Discours Preliminaire de l'Encyclopédie, Edition Gonyhier, 1965 - Jean Le Rond D'Ambert, Lời nói đầu của Bách khoa toàn thư, Nxb. Gonyhier, 1965.

[6] Encyclopedia Americana, 2002 - Bách khoa toàn thư Americana, 2002.

[7] Encyclopedia Britannica, 1992 - Bách khoa toàn thư Britannica, 1992.

[8] Encyclopédie Diderot - Bách khoa toàn thư Diderot.

[9] Group des auteurs, L'Encyclopedie et Diderot (Kolner Schriften zur romanischen Kultur), Edition Francais, 1985 - Nhóm tác giả, Bách khoa toàn thư và Diderot (Kolner Schriften zur romanischen Kultur), Nxb. Francais, 1985.

[10] Hirsch E.D. Jr., Kett Joseph F. and Trefil James, Dictionary of Cultural Literacy, 1988 - Từ điển Kiến thức văn hóa, 1998.

[11] La Grande Encyclopedie (1971-1976), Edition Larousse - Đại Bách khoa toàn thư (1971-1976), Nxb. Larousse.

[12] Le Petit Larousse illustré, 2014 - Từ điển Larousse nhỏ minh họa, 2014.

[13] 《中国大百科全书》, 中国大百科全书出版社,  北京, 1978 - 1993.

[14] 戚志芬, 《中国的类书政书和丛书》, 商务印书馆, 上海, 1996.

[15] 張玉书 (主编), 《康熙序典, 上海书店出版社, 2000.

[16] 《辭海》, 上海辭书出版社, 上海, 2009.

 

Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, số 2 (52) Tháng 3.2018