Mô hình Tổ chức

12/01/2013
Cơ cấu tổ chức của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

LÃNH ĐẠO VIỆN

 

- Viện trưởng: PGS.TS. Vũ Ngọc Hà

 

- Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Huy Bỉnh

 

- Phó Viện trưởng: TS. Bùi Thị Ngọc Anh

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

 

Đang cập nhật

 

Các Ủy viên Hội đồng:
 

Đang cập nhật

 

TẠP CHÍ TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƯ

 

- Tổng Biên tập: PGS.TS. Vũ Ngọc Hà

 

- Phó Tổng Biên tập: TS. Nguyễn Huy Bỉnh

 

- Thư ký: TS. Lê Thị Hải Chi

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
 

Phòng Bách khoa thư Địa Phương
 

- Phó Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

 

Phòng Bách khoa thư Chuyên ngành

 

- Phó Trưởng phòng: TS. Trần Thị Hường

 

Phó Trưởng phòng: TS. Trần Văn Duy

 

Phòng Bách khoa thư Tổng hợp

 

- Phó Trưởng phòng: TS. Trần Văn Trọng

 

- Phó Trưởng phòng: TS. Lại Thị Tố Quyên

 

Phòng Từ điển chuyên ngành và thuật ngữ

 

- Trưởng phòng: TS. Quách Thị Gấm

 

- Phó Trưởng phòng: TS. Hà Thuỳ Dương

 

Phòng Từ điển ngôn ngữ

 

- Phó Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Huyền
 

- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Như Trang

 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG, NGHIỆP VỤ

 

Phòng Tổ chức - Hành chính

 

- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thủy Hồng

 

- Phó Trưởng phòng: ThS. Hoàng Hoa Mai

 

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

 

- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thu Hảo