Mô hình Tổ chức

12/01/2013
Cơ cấu tổ chức Viện Từ điển học và Bách khoa thư

LÃNH ĐẠO VIỆN

 

- Viện trưởng: PGS.TS Lại Văn Hùng

 

- Phó Viện trưởng: TS Bạch Hồng Việt

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

 

Chủ tịch:    PGS.TS Đinh Ngọc Vượng

 

P.Chủ tịch: PGS.TS Lại Văn Hùng

 

Thư ký:      PGS.TS Hà Quang Năng

 

Các Ủy của Hội đồng:

 

1. GS.TS Nguyễn Quang Thuấn

 

2. PGS.TS Trần Đức Cường

 

3. PGS.TS Phạm Văn Đức

 

4. PGS.TS Phan Văn Kiệm

 

5. PGS.TS Phạm Hùng Việt

 

6. PGS.TS Tạ Văn Thông

 

7. PGS.TS Phạm Văn Hảo

 

8. PGS.TS Phạm Văn Tình

 

9. TS Nguyễn Đình Kỳ

 

TẠP CHÍ TỪ ĐIỂN HỌC & BÁCH KHOA THƯ

 

- Tổng biên tập: PGS.TS Lại Văn Hùng

 

Phòng Biên tập trị sự

 

- Q.Trưởng phòng: CN.Đinh Thị Thu Hương

 

-  Phó Trưởng phòng: Ths. Trần Thị Hường

 

CÁC PHÒNG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC

 

Phòng Thư ký biên tập Khoa học xã hội

 

- Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Thanh Nga

 

Phòng Thư ký biên tập Khoa học tự nhiên

 

- Trưởng phòng: Ths.Nguyễn Thị Thanh Hảo

 

- Phó trưởng phòng: Ths.Nguyễn Như Trang

 

Phòng Thư ký biên tập Khoa học công nghệ

 

- Trưởng phòng: PGS.TS Đinh Ngọc Vượng

 

- Phó trưởng phòng: Ths.Từ Thu Hằng

 

- Phó trưởng phòng: Ths.Nguyễn Trà My

 

Phòng Từ điển bách khoa

 

- Phó trưởng phòng: Ths.Nguyễn Thị Thu Hảo

 

- Phó trưởng phòng: TS. Trần Văn Duy

 

Phòng Từ điển chuyên ngành và thuật ngữ

 

- Phó trưởng phòng: TS.Quách Thị Gấm

 

Phòng Từ điển ngữ văn

 

- Phó trưởng phòng: TS.Trịnh Thị Hà

 

Phòng Ứng dụng công nghệ tin học

 

- Trưởng phòng: KS.Bùi Quốc Công

 

- Phó trưởng phòng: Ths.Ngô Huy Biên

 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG, NGHIỆP VỤ

 

Phòng Tổ chức – Hành chính

 

- Trưởng phòng: CN.Trương Minh Tuấn

 

- Phó trưởng phòng:    Ths. Nguyễn Thủy Hồng

 

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

 

- Trưởng phòng: TS.Đặng Thị Phượng

 

Phòng Thông tin – Thư viện

 

- Trưởng phòng: Ths.Đặng Hoàng Hải

 

- Sơ đồ Viện: