Cơ cấu Tổ chức

01/12/2018
Cơ cấu tổ chức của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

LÃNH ĐẠO VIỆN

 

- Phó Viện trưởng phụ trách: TS. Bạch Hồng Việt

 

- Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Huy Bỉnh

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

 

Chủ tịch:         PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng

 

Phó Chủ tịch: PGS.TS. Lại Văn Hùng

 

Thư ký:          PGS.TS. Hà Quang Năng

 

Các Ủy viên Hội đồng:

 

1. TS. Nguyễn Huy Bỉnh

 

2. PGS.TS. Trần Đức Cường

 

3. GS.TS. Phạm Văn Đức

 

4. PGS.TS. Phạm Văn Hảo

 

5. PGS.TS. Phan Văn Kiệm

 

6. PGS.TS. Nguyễn Đình Kỳ

 

7. TS. Đặng Thị Phượng

 

8. PGS.TS. Tạ Văn Thông

 

9. GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

 

10. PGS.TS. Phạm Văn Tình

 

11. TS. Bạch Hồng Việt

 

12. PGS.TS. Phạm Hùng Việt

 

TẠP CHÍ TỪ ĐIỂN HỌC & BÁCH KHOA THƯ

 

- Tổng Biên tập: PGS.TS. Lại Văn Hùng

 

- Phó Tổng biên tập: TS. Đặng Thị Phượng

 

Phòng Biên tập - Trị sự

 

-  Phụ trách Phòng: TS. Trần Văn Trọng

 

CÁC PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

Phòng Thư ký biên tập Khoa học xã hội và nhân văn

 

- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga

 

- Phó Trưởng phòng: ThS. Hoàng Thị Thêm

 

Phòng Thư ký biên tập Khoa học tự nhiên và công nghệ

 

- Phụ trách phòng: PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng

 

- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Trà My

 

Phòng Thư ký biên tập Văn hóa nghệ thuật

 

- Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Thanh Hảo

 

- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Như Trang

 

Phòng Từ điển bách khoa

 

- Phó Trưởng phòng: TS. Trần Văn Duy

 

- Phó Trưởng phòng: ThS. Hà Thùy Dương

 

Phòng Từ điển chuyên ngành và thuật ngữ

 

- Phó Trưởng phòng: TS. Quách Thị Gấm

 

- Phó Trưởng phòng: ThS. Lê Thị Hải Chi

 

Phòng Từ điển Ngữ văn

 

- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thu Hảo

 

Phòng Nghiên cứu Bách khoa toàn thư

 

- Phụ trách Phòng: PGS.TS. Lại Văn Hùng

 

- Phó Trưởng phòng: TS. Trần Thị Hường

 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG, NGHIỆP VỤ

 

Phòng Tổ chức - Hành chính

 

- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thủy Hồng

 

- Phó Trưởng phòng: ThS. Hoàng Thị Hoa Mai

 

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

 

- Trưởng phòng: TS. Đặng Thị Phượng

 

- Phó Trưởng phòng: ThS. Lại Thị Tố Quyên

 

Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin và Thư viện

 

- Trưởng phòng: ThS. Đặng Hoàng Hải

 

- Phó Trưởng phòng: ThS. Ngô Huy Biên