Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (29/01/2018)

Theo Quyết định số 60/QĐ-KHXH về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ký ngày 16 tháng 1 năm 2018:

Chức năng - Nhiệm vụ (15/04/2013)

Theo Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam ký ngày 27 tháng 2 năm 2013, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam có các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau: