Chức năng - Nhiệm vụ

15/04/2013
Theo Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam ký ngày 27 tháng 2 năm 2013, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam có các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 

 

 

 

Vị trí và chức năng

 

1. Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận về Từ điển học và Bách khoa thư học; tổ chức biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, từ điển bách khoa, từ điển chuyên ngành và thuật ngữ, từ điển đa ngữ, các loại từ điển tiếng Việt và từ điển ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; thực hiện tư vấn và đào tạo về từ điển học và bách khoa thư; tham gia phát triển nguồn nhân lực của cả nước.

2. Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách Nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam có trụ sở chính đặt tại thành 34-36 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam Institute of Lexicography and Encyclopedia, viết tắt là VIOLE.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của xã hội Việt Nam từ góc độ Từ điển học và bách khoa thư, Bách khoa toàn thư; làm sáng rõ những vấn đề liên quan đến lý luận, phương pháp luận nghiên cứu khoa học Từ điển học, khoa học Bách khoa thư học trong quá trình phát triển ở nước ta.

3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về chuyên ngành Từ điển học và Bách khoa thư học; tham gia đào tạo sau đại học, góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và các tổ chức khác ở trong và ngoài nước.

4. Góp ý, phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

5. Biên soạn, tổ chức biên soạn các loại Bách khoa toàn thư và Từ điển bách khoa, Từ điển chuyên ngành và thuật ngữ, Từ điển đơn ngữ và Từ điển đa ngữ.

6. Tổ chức và đảm bảo hoạt động hệ thống cộng tác viên là các chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và công nghệ.

7. Xây dựng và thực hiện kế hoạch xuất bản và phát hành theo luật định.

8. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ công về những vấn đề kinh tế- xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

9. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

10. Ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và các quy chế của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

11. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học.

12. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam