Tổng mục lục tạp chí năm 2018

07/12/2018

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ
TỪ ĐIỂN HỌC & BÁCH KHOA THƯ
NĂM 2018

 

 

STT Tên tác giả Tên bài Số Trang
KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VIỆN TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƯ VIỆT NAM
1 ĐỖ HOÀI NAM Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt
Nam: Theo hướng đi được xác định từ đầu
5 (55) 7-9
2 LẠI VĂN HÙNG
ĐINH NGỌC VƯỢNG
Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam:
10 năm xây dựng và phát triển
5 (55) 10-20
I. NHỮNG VẤN ĐỀ TỪ ĐIỂN HỌC
3 NGUYỄN HUY BỈNH
NGÔ HUY BIÊN
Loại hình từ điển online ở Việt Nam - Thực
trạng và triển vọng
4 (54) 7-11
4 VŨ HOÀNG CÚC Ẩn dụ ý niệm “Rừng” trong sử thi Đam San
Dăm Yi chặt đọt mây - Nhìn từ góc độ
miền nguồn
2 (52) 17-21
5 NGUYỄN TUẤN CƯỜNG Tàng thư học đường: nguồn gốc và diễn biến
của từ gốc Hán “
書院” (shuyuan/thư viện) ở
Đông Á
5 (55) 37-43
6 DƯƠNG THỊ DUNG Khảo sát hiện tượng chuyển loại từ danh từ sang
động từ (Trên tư liệu
Từ điển tiếng Việt)
2 (52) 13-16
7 TRẦN VĂN DUY Cơ sở lý luận và thực tiễn trong biên soạn “Từ
điển Quản lý hành chính nhà nước về văn hóa,
thể thao và du lịch”
5 (55) 48-54
8 NGUYỄN THỊ ĐÀO Từ chỉ màu sắc trong hồi ký Tô Hoài 1 (51) 15-21
9 NGUYỄN THỊ ĐÀO Từ khẩu ngữ trong lời văn trần thuật hồi ký
Tô Hoài
6 (56) 98-101
10 NGUYỄN ĐỨC ĐẠO Lịch sử nghiên cứu thuật ngữ báo chí Anh - Việt 1 (51) 7-14
11 NGUYỄN THỊ THU HẢO Từ cuốn từ điển kết hợp từ của Oxford đến ý
tưởng về việc xây dựng từ điển kết hợp từ
trong tiếng Việt
5 (55) 28-34
12 TRỊNH THỊ THU HIỀN Một số đặc điểm lý thuyết về cấu trúc vĩ mô và
cấu trúc vi mô của “Từ điển đối dịch giải thích
thuật ngữ tâm lý học Việt - Anh”
5 (55) 58-63
13 HÀ THỊ QUẾ HƯƠNG Cấu trúc của từ điển chính tả tiếng Việt (trên tư
liệu khảo sát một số quyển từ điển chính tả
tiếng Việt hiện nay)
5 (55) 70-75
14 HÀ THỊ QUẾ HƯƠNG
LÊ THỊ HẢI CHI
Hướng tới việc biên soạn cuốn Sổ tay thuật
ngữ khoa học xã hội dành cho học sinh trung
học cơ sở
6 (56) 92-99
15 NGÔ THỊ THU HƯƠNG Vị trí của từ ngữ nghề nghiệp trong mối quan hệ với các lớp từ vựng 2 (52) 8-12
16 TRẦN THỊ HƯỜNG Một số vấn đề về định danh cây thuốc
Việt Nam
6 (56) 102-106
17 ĐÀO THANH LAN Đề xuất về thuật ngữ gọi tên từ loại và các
bước phân định từ loại tiếng Việt
4 (54) 12-18
18 HOÀNG THỊ HOA MAI Cấu trúc vĩ mô và cấu trúc vi mô “Sổ tay thực phẩm Anh - Việt” 5 (55) 55-57
19 NGUYỄN TUYẾT MINH Quan điểm từ điển học - Cơ sở ngôn ngữ
học và phương pháp luận của
Đại từ điển
Việt Nga mới
2 (52) 3-7
20 NGUYỄN TUYẾT MINH Quan điểm từ điển học - Cơ sở ngôn ngữ
học và phương pháp luận của
Đại từ điển
Việt Nga mới
(tiếp theo và hết)
3 (53) 3-9
21 HÀ QUANG NĂNG
LÊ THỊ LỆ THANH
Khái quát về lịch sử nghiên cứu thuật
ngữ trên thế giới
5 (55) 80-86
22 NGUYỄN THỊ THANH NGA Lịch sử biên soạn từ điển song ngữ của
Pháp
5 (55) 44-47
23 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN Một số phương tiện chỉ dẫn lực ngôn trung của hành động ngôn từ “mời” trong tiếng Việt 1 (51) 2-6
24 ĐINH THỊ OANH Sổ tay từ tượng thanh, tượng hình tiếng
Việt
5 (55) 76-79
25 LÊ XUÂN THẠI Tìm hiểu nghĩa của yếu tố Hán Việt trong các từ: bi, mẫn, bôn ba, chân chỉ,… 5 (55) 35-36
26 NGUYỄN VĂN THẠO
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Các từ chỉ hoạt động sử dụng “lửa” để đun
nấu giữa tiếng Việt và tiếng Anh
4 (54) 3-6
27 HOÀNG THỊ THÊM Về khái niệm nông cụ cổ truyền và khung
cấu trúc của
Từ điển nông cụ cổ truyền
Việt Nam
4 (54) 32-36
28 TRẦN THỊ LAM THỦY Chữ viết và ý nghĩa tên gọi di sản “Ví,
Giặm xứ Nghệ”
4 (54) 25-31
29 VƯƠNG TOÀN Phân biệt từ đa nghĩa với từ đồng âm để
xác định số lượng mục từ
3 (53) 10-13
30 TRẦN THỊ TUYÊN Về danh pháp hóa học tiếng Việt trong bộ
“Từ điển Bách khoa Việt Nam” và đề
xuất chuẩn hóa thống nhất danh pháp hóa
học tiếng Việt của Hội hóa học Việt Nam
5 (55) 64-69
31 BẠCH HỒNG VIỆT Biên soạn từ điển kinh tế từ năm 1975 đến nay: khảo cứu và đề xuất 5 (55) 21-27
32 TRẦN QUỐC VIỆT Bước đầu khảo sát về đặc điểm cấu tạo của thuật ngữ kinh tế thương mại tiếng Anh 4 (54) 19-24
33 ĐINH NGỌC VƯỢNG Bàn về cấu trúc vĩ mô và cấu trúc vi mô
của “Từ điển bách khoa về Cải cách hành
chính ở Việt Nam”
5 (55) 87-91
34 NGUYỄN THÚY ANH Biên soạn mục từ “Cán cân thương
mại” trong “Bách khoa toàn thư Kinh tế
Việt Nam”
5 (55) 120-124
35 LÊ THỊ HẢI CHI Giới thiệu bộ “Bách khoa toàn thư quốc tế về ngôn ngữ học” - Xuất bản lần thứ hai 5 (55) 144-149
36 BÙI THANH DŨNG Quy cách trình bày kênh hình trong
“Bách khoa thư địa phương”
5 (55) 137-143
37 LÊ THỊ HƯƠNG GIANG Phương thức định danh dùng thành tố
chỉ công cụ và cách thức thưởng trà
1 (51) 34-40
38 ĐẶNG HOÀNG HẢI Khái quát tình hình biên soạn các công
trình Bách khoa thư chuyên ngành ở
Việt Nam
5 (55) 125-136
39 LẠI VĂN HÙNG
ĐINH NGỌC VƯỢNG
Tiêu chí lựa chọn mục từ và Bảng cấu
trúc phân loại mục từ Bách khoa toàn
thư Việt Nam
3 (53) 14-19
40 PHẠM THỊ HUYỀN
BÙI THANH PHƯƠNG
Mục từ cơ quan, tổ chức trong Bách
khoa thư Luật học
4 (54) 44-48
41 TRẦN THỊ HƯỜNG
TRẦN THỊ PHƯỢNG
Biên soạn “Bách khoa thư về phong
trào Thơ mới 1932 - 1945”
5 (55) 105-110
42 NGUYỄN TRÀ MY “Bách khoa thư Bashkir” và “Bách
khoa thư Tatar” với việc định dạng
kênh hình
5 (55) 101-104
43 NGUYỄN THỊ THANH NGA
BÙI THANH DŨNG
LẠI VĂN HÙNG
LÊ THANH HÀ
Lược khảo các khái niệm Mục từ và
Bảng mục từ của bách khoa toàn thư
2 (52) 22-30
44 HOÀNG THỊ NHUNG Cấu trúc vĩ mô của Bách khoa thư ngôn
ngữ học dành cho học sinh trung học

(tiếp theo và hết)
2 (52) 31-35
45 BÙI THANH PHƯƠNG Một số kinh nghiệm cho việc biên soạn
Bách khoa thư địa phương ở Việt Nam
(Qua khảo sát “Đại Bách khoa toàn thư
Quảng Tây”)
5 (55) 157-162
46 ĐẶNG THỊ PHƯỢNG Nguyên tắc lập Bảng mục từ cho bộ
Bách khoa toàn thư Việt Nam
1 (51) 22-26
47 NGUYỄN THÚY QUỲNH Về việc biên soạn “Bách khoa thư Di tích quốc gia đặc biệt” 5 (55) 111-115
48 ĐỖ HỮU THÀNH
TRẦN VĂN TẤN
NGUYỄN VĂN TUẤN
NGUYỄN NGỌC LINH
Xây dựng đề cương Bách khoa toàn thư
ngành Xây dựng và Công nghệ vật liệu
- Quá trình thực hiện và những bài học
3 (53) 20-27
49 HOÀNG THẮNG Biên soạn mục từ: “Mộc bản trường học
Phúc Giang” trong
Bách khoa thư Di sản văn
hóa Việt Nam được UNESCO công nhận
5 (55) 116-119
50 TẠ VĂN THÔNG Nghiên cứu biên soạn Từ điển về lĩnh vực
công tác dân tộc ở Việt Nam
1 (51) 27-33
51 TẠ VĂN THÔNG Nghiên cứu biên soạn “Bách khoa thư về từ điển và Bách khoa thư ở Việt Nam” 5 (55) 150-156
52 PHẠM HÙNG VIỆT Cấu trúc vĩ mô (cấu trúc bảng từ) của
Bách khoa toàn thư và Bách khoa thư
ngôn ngữ học
5 (55) 92-100
53 ĐINH NGỌC VƯỢNG Biên soạn và xuất bản Bách khoa thư địa
phương ở Liên Xô và Liên Bang Nga
4 (54) 37-43
III. TRI THỨC BÁCH KHOA
54 BÙI PHƯƠNG LINH Đảo Quang Hòa 4 (54) 55-56
55 HOÀNG THỊ HOA MAI Đảo Ti-tốp 2 (52) 42-43
56 LÊ SƠN Goeth - Một thiên tài huyền bí 1 (51) 41-44
57 LÊ SƠN Đích thân Stalin trả lời 2 (52) 36-41
58 LÊ SƠN Cấu tạo của bộ não và các thiên tài 3 (53) 28-29
59 LÊ SƠN Những thần đồng mới của nước Nga 5 (55) 163-164
61 BÙI THỊ TIẾN Cù Lao Chàm 1 (51) 45-46
62 BÙI THỊ TIẾN Giới thiệu bộ “Địa chí Bắc Giang” 5 (55) 165-170
63 NGÔ HƯƠNG TRANG Giới thiệu “Từ điển bách khoa quân sự
Việt Nam”
5 (55) 171-178
64 TRẦN VĂN TRỌNG Giới thiệu báo Thần chung 4 (54) 49-54
65 TRƯƠNG MINH TUẤN Đảo Tam Hải 3 (53) 30-31
IV. NHỮNG CHUYÊN NGÀNH LIÊN QUAN
66 NGUYỄN THỊ HOÀI AN Nét đặc sắc trong ngôn ngữ kể chuyện
của Nam Cao (Nghiên cứu trường hợp
truyện ngắn
Nửa đêm)
3 (53) 104-109
67 NGUYỄN VĂN CHÍNH
ĐINH VĂN ĐỨC
Về “Ngữ pháp quan hệ” trong mối liên hệ
với các từ loại thực từ tiếng Việt (trường
hợp danh từ, động từ)
5 (55) 257-263
68 HÀ THỊ CHUYÊN Thiên nhiên miền núi qua so sánh trong
thành ngữ, tục ngữ, ca dao dân tộc Tày
3 (53) 100-103
69 NGHIÊM THỊ BÍCH DIỆP Đặc điểm ngữ nghĩa của thành ngữ Việt - Anh về tình yêu, hôn nhân và gia đình 5(55) 211-217
70 ĐỖ HẠNH DUNG Tương đương trong đối chiếu song ngữ 1 (51) 61-67
71 VŨ HOÀNG DƯƠNG Các khái niệm “người lãnh đạo”, “người
quản lý” trong hệ thống chính trị Việt Nam
5 (55) 227-232
72 NGUYỄN VĂN ĐỘ Thử phân tích mối quan hệ giữa quá
trình nhận thức và logic trên ngôn ngữ
2 (52) 73-77
73 TRẦN NGỌC ĐỨC Một số đặc điểm cấu tạo của thuật ngữ
kỹ thuật cơ khí tiếng Anh xét theo từ loại
và thành tố cấu tạo
1 (51) 112-118
74 TRẦN NGỌC ĐỨC Các mô hình định danh cơ bản của thuật
ngữ cơ khí tiếng Anh
2 (52) 104-110
75 CHU THỊ HOÀNG GIANG Đặc điểm định danh của thuật ngữ thị
trường chứng khoán tiếng Việt
2 (52) 85-90
76 NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ Cách tiếp cận chức năng đối với dịch các văn bản kinh tế 3 (53) 110-115
77 PHẠM NGÂN HÀ Tổng quan vấn đề nghiên cứu hệ thuật ngữ giải phẫu Anh - Việt 3 (53) 83-89
78 TRẦN THỊ HÀ Cấu tạo thuật ngữ quân sự tiếng Việt 2 (52) 44-48
79 NGUYỄN THỊ THU HÀ
PHẠM HÙNG VIỆT
Phương thức hình thành thuật ngữ Dầu
khí trong tiếng Anh và tiếng Việt
3 (53) 63-68
80 NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH Những cách tân trong chèo cải lương của
Nguyễn Đình Nghị đầu thế kỷ 20
4 (54) 105-113
81 NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH
ĐẶNG HOÀNG LAN
Việc sử dụng thành ngữ, tục ngữ trên
báo điện tử Dantri.com
4 (54) 120-127
82 ĐINH THỊ XUÂN HẠNH Phương thức liên kết từ vựng trong việc
tạo ra giá trị mạch lạc cho các bài báo
khoa học xã hội và nhân văn
1 (51) 54-60
83 CAO THỊ HẢO
DƯƠNG NGUYỆT VÂN
Nguồn góc tộc người Tày từ góc nhìn
văn hóa
2 (52) 68-72
84 CUNG THỊ THU HẰNG Một vài đặc trưng về thực hành tín ngưỡng
thờ Mẫu Tam phủ của người Việt
5 (55) 239-243
85 BÙI ĐỨC HIỂN Mấy vấn đề lý luận về kiểm soát ô nhiễm
môi trường không khí hiện nay
1 (51) 93-99
86 PHAN TRUNG HIỀN
TRẦN THẾ TRUNG
Đối tượng khởi kiện của vụ án hành
chính và vấn đề xem xét giá đất
2 (52) 57-62
87 NGUYỄN VĂN HIỆP Định ngữ câu tiếng Việt, nhìn từ góc độ
Ngữ pháp Tri nhận
1 (51) 47-53
88 NGUYỄN HỮU HOÀNH
PHAN LƯƠNG HÙNG
Tình hình xác định thành phần ngôn ngữ
các dân tộc thiểu số ở nước ta thời gian
qua và những vấn đề đặt ra
4 (54) 92-98
89 HOÀNG THỊ HUỆ Thuật ngữ hóa từ thông thường - con
đường hình thành thuật ngữ thời trang
trong tiếng Việt
6 (56) 123-126
90 NGÔ THỊ HUỆ Phương thức láy - góc nhìn từ hình thái
học và loại hình học ngôn ngữ
3 (53) 32-37
91 PHAN MẠNH HÙNG Sự xuất hiện của thế hệ nhà văn mới ở
Nam Bộ cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20
4 (54) 65-71
92 ĐỖ THỊ THU HUYỀN Thơ dân tộc Mường thời kỳ hiện đại 4 (54) 57-64
93 HÀ THỊ HUYỀN
NGUYỄN THỊ DỊU
Sử dụng trò chơi ngôn ngữ dạy - học tiếng
Anh cho sinh viên ngành Kỹ thuật
3 (53) 48-53
94 VŨ THỊ HƯƠNG Nhân vật tính dục trong tiểu thuyết Việt
Nam đương đại
3 (53) 94-99
95 NGUYỄN THỊ MINH HƯỜNG Đánh giá tác động về kinh tế đối với
việc cho phép cơ sở y tế thực hiện can
thiệp y học để chuyển đổi giới tính
5 (55) 233-238
96 TỐNG THỊ HƯỜNG Phép nối trong việc thể hiện mạch lạc ở
văn bản nghị luận Văn học
3 (53) 122-127
97 LÊ VĂN HỶ Nguyễn Đình Chiểu trong sự tiếp nhận
ở nhà trường phổ thông
1 (51) 100-111
98 NGUYỄN THANH LAN Chính sách nhập cư của Đức 4 (54) 78-84
99 ĐÀO THỊ LUYẾN Câu tỉnh lược thể hiện vai giao tiếp giữa kẻ
giàu và người nghèo trong hội thoại (Qua
truyện ngắn Nguyễn Công Hoan)
2 (52) 98-103
100 LƯƠNG THANH MAI
PHÙNG THỊ LAN HƯƠNG
BÙI THỊ THANH HÒA
Đề xuất ứng dụng hồ sơ điện tử cho
sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại
học Việt Nam
2 (52) 111-117
101 NGUYỄN THANH MAI
NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG
LÊ HOÀNG LINH
LƯƠNG THANH MAI
Thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo dịch
thuật và thị trường lao động
4 (54) 72-77
102 NGUYỄN TUYẾT MAI Các tổ hợp từ trong báo cáo trường hợp
y khoa tiếng Anh và tiếng Việt
4 (5) 85-91
103 NGUYỄN THANH MINH Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật về
lực lượng cảnh sát biển hiện nay
3 (53) 74-79
104 HOÀNG KIM NGỌC Ngôn ngữ trong Giấc mơ sông Thương
của Nguyễn Phúc Thành
5 (55) 244-253
105 NGUYỄN TUYẾT NHUNG Uyển ngữ và vai trò của uyển ngữ trong
giao tiếp
4 (54) 128-129
106 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG Tìm hiểu cơ chế ánh xạ của ẩn dụ ý
niệm “Sản phẩm là con người” trong
diễn ngôn quảng cáo
2 (52) 91-97
107 LÒ THỊ MINH PHƯƠNG Thi hành luật tổ chức chính quyền địa
phương năm 2015 - từ thực tiễn thị xã
Mường Lay, tỉnh Điện Biên
5 (55) 196-205
108 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Cử chỉ mang ý nghĩa đồng ý, đồng tình
từ chối, phản đối của người Việt
trong giao tiếp hiện nay
6 (56) 109-113
109 LÊ VĂN PHƯƠNG Tình yêu trong thơ Huỳnh Văn Nghệ 5 (55) 206-210
110 ĐẶNG THỊ PHƯỢNG
VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO
Về cải cách hành chính 3 (53) 54-62
111 PHAN THỊ VÂN QUYÊN
ĐỖ THỊ MAI THANH
Phong cách giao tiếp của người Mỹ từ
góc độ giao tiếp liên văn hóa
3 (53) 116-121
112 VŨ THỊ SÂM Nghiên cứu đối chiếu mô hình ẩn dụ ý niệm
vị “ngọt” trong tiếng Việt và tiếng Anh
4 (54) 99-104
113 ĐÀO THỊ HẢI THANH Hình tượng người tráng sĩ trong Tiêu
Sơn tráng sĩ
của Khái Hưng
4 (54) 114-119
114 NGUYỄN THỊ THANH Pháp luật và việc thực thi pháp luật về
quyền con người ở các nước Bắc Âu
2 (52) 118-123
115 NGUYỄN QUỐC THẮNG Về thuật ngữ Discours trong Giáo trình
ngôn ngữ học đại cương
nhìn từ thủ cảo
của Fer-dinand de Sausure
6 (56) 114-117
116 NGUYỄN THỊ THIẾT Về đặc điểm định danh của thuật ngữ bưu
chính viễn thông tiếng Anh
5(55) 260-266
117 VŨ HOÀI THU Khảo sát phóng chiếu trên cú trong tiểu
thuyết
The thorn birds (Tiếng chim hót
trong bụi mận gai)
6 (56) 118-121
118 ĐẶNG THỊ THU Lời dẫn thoại - Một dấu hiệu quan trọng
cho việc nhận diện hành động nhận xét
qua lời thoại nhân vật (
Trong tiểu thuyết
của Ma Văn Kháng
)
1 (51) 85-92
119 TRẦN THỊ BÍCH THỤC Một số ý kiến về cải cách doanh nghiệp
nhà nước theo pháp luật hiện hành
3 (53) 80-82
120 ĐINH THỊ THANH THÚY
NGUYỄN THỊ KIM THANH
Khái niệm quyền thương mại dưới góc độ
bảo vệ quyền của bên nhượng quyền
2 (52) 63-67
121 ĐỖ THỊ THU THỦY Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp
luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên
5 (55) 189-195
122 PHẠM VĂN TÌNH
CHU THỊ THÙY PHƯƠNG
Lý thuyết kết trị và vấn đề ngữ trị tiếng
Việt
5 (55) 224-226
123 NGUYỄN THU TRÀ Đặc trưng văn hóa - dân tộc từ chỉ màu
sắc trong tiếng Trung
1 (51) 80-84
124 NGUYỄN THU TRÀ Ẩn dụ tình yêu trong ca dao Việt Nam 5 (55) 254-259
125 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Về thành phần rào đón trong văn bản
khoa học
1 (51) 74-79
126 TẠ HƯƠNG TRANG Sự thể hiện tinh thần nữ quyền trong văn
xuôi Việt Nam thời kỳ đổi mới từ 1986
1 (51) 119-124
127 TẠ HƯƠNG TRANG Ngôn ngữ và giọng điệu trần thuật của
truyện ngắn thế sự - đời tư từ sau năm 1986
3 (53) 90-93
128 VŨ THỊ TRANG
PHẠM MINH QUÂN
Hai trụ cột của phê bình phân tâm học:
Charles Mauron và Norman Holland
5 (55) 218-223
129 TRẦN VĂN TRỌNG Hiện thực cuộc sống trong truyện ngắn trên báo Phụ nữ tân văn (1929 - 1935) 1 (51) 68-73
130 TẠ QUANG TÙNG Chữ viết các dân tộc thiểu số ở Việt
Nam với việc biên soạn từ điển (trường
hợp tiếng Kháng)
2 (52) 49-56
131 ĐOÀN THỊ TỐ UYÊN
PHAN THỊ THANH TÂM
Xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp
luật
3 (53) 69-73
132 NGUYỄN THỊ HẢI VÂN Khảo sát từ Việt cổ trong văn bản truyện
thơ Nôm “Nhị độ mai diễn ca”
5 (55) 179-188
133 LÀI THỊ VÂN Một vài đặc điểm của phương thức so sánh
trong sử thi
Đam San
2 (52) 78-84
134 HOÀNG THỊ YẾN
HOÀNG THỊ HẢI ANH
Tính hai mặt của nhân cách người Việt (qua
thành ngữ tiếng Việt)
3 (53) 38-47
V. KHOA NGỮ VĂN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
135 TRẦN THỊ NGỌC ANH
NGÔ PHƯƠNG THẢO
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc
Dao ở Hà Giang nhìn từ góc độ truyện cổ
6 (56) 41-46
136 HOÀNG ĐIỆP Hệ thống biểu tượng trong sáng tác của
Hữu Thỉnh
6 (56) 6-9
137 LÊ THỊ HƯƠNG GIANG Từ ngữ nghề chè trong việc thể hiện phong
cách sống của người Việt
6 (56) 84-86
138 NGÔ THỊ THU HẰNG Từ ngữ biểu lộ khát vọng tình yêu trong lời
ca Quan họ Bắc Ninh
6 (56) 56-59
139 NGUYỄN THỊ KIỀU HƯƠNG Tiếp cận truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp từ
góc nhìn các phạm trù thẩm mỹ
6 (56) 10-15
140 NGÔ THỊ THANH NGA Chức năng thẩm mỹ của truyện thời Trần
qua một số tác phẩm tiêu biểu
6 (56) 19-24
141 NGUYỄN THỊ NHUNG
WATCHAREE PROMUBON
Các thành ngữ có yếu tố “mặt”/ “nả” trong tiếng
Việt và tiếng Thái xét về ý nghĩa
6 (56) 60-66
142 TRẦN THỊ NHUNG
BÙI THỊ HUYỀN
Nhịp thiên nhiên trong Hồng Đức quốc âm
thi tập
6 (56) 25-30
143 NGUYỄN THỊ HẠNH PHƯƠNG Ngữ nghĩa của từ “chói” trong tiếng Việt
theo góc nhìn tri nhận
6 (56) 79-83
144 NGÔ THỊ THANH QUÝ
HOÀNG THỊ TRANG
Giá trị của việc sử dụng thành ngữ, tục ngữ
trong sáng tác của nhà văn Hồ Anh Thái
6 (56) 2-5
145 NGUYỄN THU QUỲNH
ÔN THỊ MỸ LINH
Nghiên cứu ngôn ngữ có nguy cơ mai một
trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay -
những vấn đề đặt ra
6 (56) 73-78
146 HOÀNG THỊ THẬP Bài thơ Con đường không đi của Robert
Frost và “Tiếng thở dài” của nhân gian
6 (56) 47-50
147 NGUYỄN THỊ MINH THU Một số mô típ tiêu biểu trong truyện kể các
dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc
6 (56) 51-55
148 DƯƠNG HOÀI THƯƠNG Một số đặc điểm ngôn ngữ nghệ thuật trong
thơ nữ việt nam đương đại
6 (56) 15-18
149 NGUYỄN DIỆU THƯƠNG Giới thiệu các khuynh hướng nghiên cứu về
lập luận (phần 1)
6 (56) 67-72
150 HỒ THỊ PHƯƠNG TRANG Một số hàm ý trong giao tiếp trên mạng của
người Việt
6 (56) 87-91
151 NGÔ THỊ THU TRANG Vài nét về điển cố trong Đông khê thi tập
của Chí Đình Nguyễn Văn Lý
6 (56) 31-35
152 DƯƠNG NGUYỆT VÂN Chủ đề phong tục gắn với sinh hoạt cộng
đồng trong truyện cổ tích Tây Nguyên
6 (56) 36-40