Mục lục số 2 (46) Tháng 3.2017

14/07/2017

MỤC LỤC / CONTENTS

 

 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ TỪ ĐIỂN HỌC

LEXICOGRAPHIC ISSUES

 

NGUYỄN TUẤN CƯỜNG, NGUYỄN VĂN TUÂN

Tìm hiểu thuật ngữ “Then” từ góc độ ngữ văn học qua văn bản Nôm Tày

On the term “Then” in Nôm Tày texts  in terms of phylology


ĐOÀN THỊ THU HÀ

Đặc điểm chất liệu ngôn ngữ hợp thành quán ngữ tiếng Việt (Nhìn từ góc độ Ngôn ngữ học Tri nhận)

The characteristics of lexical items selected to form Vietnamese formulaic expressions seen from cognitive linguistics

 

NGUYỄN NHÂN ÁI

Các phương tiện quy chiếu trong truyện ngắn Nam Cao

The devices of reference in short stories by Nam Cao

 

NGUYỄN THỊ TỐ HOA

Cụm từ cố định tiếng Việt có thành tố Đen/ Trắng trong hành chức (liên hệ với tiếng Anh)

Vietnamese expressions with “Đen” (black)/ “Trắng” (white) in composition in use (compared with English)

 

NGUYỄN THỊ HOÀI

Mối quan hệ giữa ngôn ngữ học đối chiếu và dịch thuật thuật ngữ chỉ bệnh tật Anh - Việt

An investigation into the relation between contrastive linguistics and translation of English-Vietnamese pathological terms

 

 

TRỊNH THỊ THU HOÀ

Một số phương thức định danh từ ngữ chỉ cây thuốc trong tiếng Sán Dìu

Methods of naming medicinal herbs in Sán Dìu language

 

NHỮNG VẤN ĐỀ BÁCH KHOA THƯ

ENCYKLOPEDIC ISSUES

 

LÊ QUANG THIÊM

Về Từ điển về lĩnh vực công tác dân tộc ở Việt Nam

On a dictionary of ethnic work in Vietnam

 

PHÙNG THỊ THANH LÂM

Hình ảnh đô thị Hà Nội truyền thống qua tư liệu đường phố

The urban image of traditional Hanoi seen from street data 

 

NGUYỄN THỦY HỒNG, PHẠM THỊ GIANG

Đầu tư mạo hiểm và việc biên soạn mục từ Đầu tư mạo hiểm (cho Bách khoa thư Kinh tế học)

Venture investment and the compilation of the entry “venture investment” (for an economic Encyclopedia)

 

TRI THỨC BÁCH KHOA

ENCYCLOPEDIC KNOWLEDGE

 

 

MỤC TỪ TIÊU ĐIỂM

 ENTRIES IN FOCUS

TRẦN THỊ TUYÊN

Lomonosov N. V. – Nhà bác học bách khoa Nga vĩ đại

Lomonosov N. V.-a great encyclopedic scientist

 

 

VẤN ĐỀ VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO

ON SEA SOVEREIGNTY

PHẠM THỊ HUYỀN

Đảo Cống Đông

Cống Đông Island

 

HÀ THÙY DƯƠNG

Hải đăng

The lighthouse

 

NHỮNG CHUYÊN NGÀNH LIÊN QUAN

RELATED FIELDS

 

NGUYỄN THỊ HUYỀN

Nghiên cứu động cơ chuyển mã tiếng Anh trong giao tiếp tiếng Việt (Trường hợp chuyển mã của sinh viên chuyên ngữ tại Hà Nội)

A study of code switching motivation of English in Vietnamese communication (a case of code switching by English major students in universities in Hanoi.

 

NGUYỄN THỊ MINH TÂM

Ngôn ngữ học Chức năng với việc dạy và học tiếng Anh chuyên ngành tại một số trường đại học ở Việt Nam

Functional linguistics in teaching and learning English for Specific Purposes in some universities in Vietnam

 

NGUYỄN THỊ HIỀN

Ẩn dụ bản thể ý niệm “bộ phận cơ thể người” trong tiếng Việt

Ontological metaphors “body organs” in Vietnamese

 

 

VŨ THỊ MINH HUYỀN

Đặc điểm của câu được sử dụng trong Bộ luật dân sự Việt Nam 2005 và Bộ luật dân sự Trung Quốc 2012, xét theo mục đích phát ngôn

Features of sentences used in the Vietnam’s Civil Code 2005 and China’s Civil Code 2002  looked at in utterance purposes

 

NGUYỄN VĂN TUYÊN

Biểu thức ngôn ngữ để Xưng trong văn bản hành chính tiếng Việt

Linguistic expressions to address oneself in Vietnamese official texts

 

TRẦN VĂN NAM

Bước đầu khảo sát ẩn dụ ý niệm về tình yêu trong “Thi nhân Việt Nam”

An initial survey of conceptual metaphor of Love in “Thi nhân Việt Nam” (Poets of Vietnam)

 

ĐOÀN THỊ TỐ UYÊN

Đánh giá tác động xã hội trong quá trình đánh giá tác động chính sách - Những vấn đề cần bàn luận

An assessment of social effects during the assessment of policy effects-some things need to be discussed

 

LÊ SƠN

Vị tướng ẩn danh ở sân bay vũ trụ Baikonur

The anonymous general at spaceport Baikonur

 

 

 

 

TÓM TẮT ABSTRACT

 

NGUYỄN TUẤN CƯỜNG

 

In terms of philology, the paper discusses the term “Then” used in Nôm-Tày texts. After a analysis of language form and meaning of that term in 9 specific texts, the paper gives a conclusion that in language form, the word “Then” (khẩu/mouth + thiên/sky) is consistently used in the texts, for both work titles and word content of the works. In meaning, “Then” means a talented and powerful person with magics and also means a person who can keep a contact between world humans and sacred persons including Ngọc Hoàng (God), Long Vương (sea/dragon-king),...in order to help world humans to pray for good things. 

 

 

ĐOÀN THỊ THU HÀ

Vietnamese formulaic expressions are used with a high frequency in both oral and written communication. In Vietnamese linguistics, they are studied quite early in such different domains as lexicology, sytactics  and pragmatics. Still, due to their subtle and flexible  features of this liguistic entity, more research is needed so that there can be more findings. From the view of the cognitive approach to the language form, this article focuses on examining the characteristics of  composite  items to form Vietnamese formulaic expressions.

 

 

NGUYỄN NHÂN ÁI

Based on the survey, statistics and analysis of language units that function as reference devices in short stories by Nam Cao, the article concentrates on describing, analyzing devices of reference used in his works. It shows the diversities of reference in his short stories.

 

 

NGUYỄN TỐ HOA

The expressions with the adjectives đen/trắng in Vietnamese are formed according to the convention of native speakers’community with specific national characters. In spite of similarities, they are surely different from the English expressions with the adjectives black/white. Those differences lie in semantic manifestation in function.

 

 

NGUYỄN THỊ HOÀI

The paper gives some aspects of  terminological translation in general and pathological term translation in particular basing on investigation into contrastive linguistics. The aim is to show relations and interactions between contrastive linguistics and translation serving researchers, translators, teachers and students who are interested in term translation, and pathologic term translation.

 

 

 

TRỊNH THỊ THU HÒA

 

In terms of the nominal theory, the author conduct a survey and analysis of names of some medicinal herbs in Sán Dìu language in order to point out specific ways of naming medicinal herbs by Sán Dìu people-an ethnic people who live in some provinces belonging to  the North midland of Vietnam.

 

LÊ QUANG THIÊM

For the author, in order to compile a “dictionary of ethnic work in Vietnam”, it is necessary to discuss some issues which are in need and are keys towwards the development of research project by the Institute of Lexicography and Encyclopedia. That is the specific content in relation to the macro and micro structures of this dictionary.    

 

 

PHÙNG THỊ THANH LÂM

The paper is based on the nominal data of Hanoi Street of the 4 urban Quận (districts) of Old Hanoi (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa). It is aimed at resuming the images and faces of an urban and traditional Hanoi, which still leave some traces in the system of street names from the French colonial time to nowadays.

 

 

NGUYỄN THỦY HỒNG…

Venture investment is a process of putting capital into economy, development research of original technology and production but there are potential risks in it. The paper discusses an entry compilation “venture investment” for the Economic Encyclopedia, which is being compiled in Vietnam.  

 

 

TRẦN THỊ TUYÊN

The paper introduces the biography of Lomonosov N. V, a Russian scientist, also the first person fought for the development of education, science and economy of Russia. He was the one who laid a foundation for the modern literary language of Russia. He is considered the first Russian language reformer as well. 

 

PHẠM THỊ HUYỀN

The paper introduces Cống Đông Island, which belongs to xã Thắng Lợi, huyện đảo (Island district) Vân Đồn, Quảng Ninh Province including its geography, defence security of nation, society, culture and tourist potentiality.

 

 

HÀ THÙY DƯƠNG

The paper introduces some specific houselights of Vietnam such as Kê Gà, Đại Lãnh, Vũng Tàu, Hòn Dấu, Gành Đèn, Long Châu,…including their locations, roles and scales.

 

 

NGUYỄN THỊ HUYỀN

This paper aims to illustrate a general view about how codewitching functions as a communicative strategy to reduce a language barrier as well as a versatile strategy to meet the complex demands between English major students in universities in Hanoi.

 

 

NGUYỄN THỊ MINH TÂM

The study is aimed at finding out what and how teachers of English teach ESP at universities in Vietnam in terms of functional linguistics. The result points out those who use a functional approach are successful in teaching ESP. Therefore, the fact that functional linguistics used in language teaching, particularly in ESP, is appropriate and promotable.

 

 

NGUYỄN THỊ HIỀN

Ontological metaphors provide tools for domain “body organs” to conceptualize body organs and their activitives such as: head, body, belly, cage, eyes, face, intestine,…as the objects that can be formatted, exist in space, can be tangent, noticed, quantitative and contacted. Research into ontological metaphors of “body organs” has important sinificance in confirming the conceptual metaphors roles in process of human cognition.

 

 

VŨ THỊ MINH HUYỀN

The author conducts a survey of sentence features in the Civil Code of Vietnam 2005 and  the Civil Code of China 2012. The survey and analysis help the author have some general conclusions of the features of the basic sentence in these codes.

 

 

NGUYỄN VĂN TUYÊN

In verbal communication in general and in official text communication in particular, to use the act of self addressing is unavoidable. It is a act of using language devices by writers/speakers to call themselves in the text to communicate with text receivers. Thus, the paper deals with that act in official texts in Vietnamese.    

 

 

TRẦN VĂN NAM

Recently, some works in the movement of “Thơ mới” (New poetry) have been looked at in terms of cognitive linguistics. Accordingly, readers are able to understand more about the way “New” poets are aware of and conceptualize the world around them. That is a new way to approach to the works of the movement of “Thơ mới”. The paper author selects “Thi nhân Việt Nam” to study in terms of cognition.

 

ĐOÀN THỊ TỐ UYÊN

The author offers some comments on an assessment of social effects during the assessment of policy effects-some things need to be discussed. They are the issues of society which should receive interest in the near future. The author eagerly suggests some solutions for Ministries, Branches,...to apply best policies.

 

 

LÊ SƠN

The paper (re-translated from the journal “Ngọn lửa nhỏ” (a small flame, published in Russia) introduces lieutenant-general Kerim Alievich Kerimev-“anonymous” scientista and general of the astronautics of the former USSR.