Mục từ trong Bách khoa thư văn hóa Việt Nam (03/07/2013)

Mục từ trong Bách khoa thư văn hóa Việt Nam

Từ điển học hệ thống: Một số thành tựu Ngôn ngữ học Nga và Xô Viết (phần 5) (03/07/2013)

Từ điển học hệ thống: Một số thành tựu Ngôn ngữ học Nga và Xô Viết (phần 5)

Từ điển Phương ngữ tiếng Việt (03/07/2013)

Phạm Văn Hảo chủ biên, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2009

Bách khoa thư tương tác OXFORD (03/07/2013)

(Oxford Interactive Encyclopedia)

Từ điển tiếng Anh: ILLUSTRATED OXFORD DICTIONARY (03/07/2013)

Từ điển tiếng Anh: ILLUSTRATED OXFORD DICTIONARY

Thông tin Bách khoa về địa phương trong Từ điển Phương ngữ tiếng Việt (03/07/2013)

Thông tin Bách khoa về địa phương trong Từ điển Phương ngữ tiếng Việt

Đại Bách khoa toàn thư Liên Xô và Nga (03/07/2013)

Đại Bách khoa toàn thư Liên Xô và Nga

Từ điển học trên đường học tập và nghiên cứu (Tiếp theo kì trước phần II) (03/07/2013)

Từ điển học trên đường học tập và nghiên cứu (Tiếp theo kì trước phần II)

Từ điển học hệ thống: Một số thành tựu Ngôn ngữ học Nga và Xô Viết (phần 4) (02/07/2013)

MỘT THÀNH TỰU CỦA NGÔN NGỮ HỌC NGA VÀ XÔ VIẾT (Tiếp theo kì trước)

Mục từ tiêu điểm: Giáo sư Hoàng Phê và Từ điển tiếng việt (02/07/2013)

MỤC TỪ TIÊU ĐIỂM: GIÁO SƯ HOÀNG PHÊ VÀ TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT